Beleidsplan

Stichting Babylon

Koningin Julianaplein 10, 1ste verdieping
2595 AA Den Haag
Tel: 0658953024
E-mail: info@st-babylon.nl
Website: www.st-babylon.nl
RSIN: 860365116
KvK: 75694417
Bank:

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan 2019-2021 van de stichting Babylon.
De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 28 augustus 2019 en gevestigd in Den Haag.
De aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de stichting is dat we zien veel vrouwen die gevlucht zijn uit hun land en hier asiel vragen, veel moeite hebben om hier te integreren. Dit komt vaak door de leren van de Nederlandse taal barrière , kennis maken met de maatschappij, kennis maken met de digitale wereld.
Kortom de vrouwelijk vreemdelingen die hier in Nederland zijn gekomen met een hoop om een toekomst te kunnen bouwen, maar weten niet hoe ze het kunnen bereiken en na een enige tijd gaan ze hun handdoek in de ring gooien en opgeven.
Dit vinden wij jammer en daarom willen wij ons steentje bij dragen voor een juiste integratie in de Nederlandse samenleving, die vol ziet met digitale wereld.
Verder er zijn veel vrouwen die een groot talent hebben in oud ambachtelijke handwerk zoals kleding ontwerpen, banketbakker enz.

Het beschrijven van een beleidsplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). In oktober 2019 hebben we als Stichting de ANBI-status aangevraagd. Het belang van een ANBI-status is dat organisaties en particulieren hun giften/schenkingen kunnen aftrekken van de belasting en wij als stichting worden gevrijwaard van het betalen van belasting over giften/ schenkingen.

⦁ Doelstellingen van Stichting Babylon

De stichting heeft tot doel het in Nederland en wereldwijl verspreiden van het bewustzijn van Arabische en Europese culturen zulks door integratie en nuitwisseling van culturen , teneinde een enkele samenleving te vormen met waarden en principes die vooruitgang en ontwikkeling voor de toekomst bevorderen en daarbij het gevoel van eigenwaarde te bevorderen.


⦁ Werkwijze van werkzaamheden

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

⦁ de uitwisseling van culturen door het opzetten van ambachtelijke en culturele cursussen om de barrières te doorbreken en de mogelijkheden te overwinnen;
⦁ het faciliteren en organiseren van workshops, cursussen en tentoonstellingen op het gebied van Arabisch handwerk en overige Arabisch erfgoed en kunst;
⦁ het geven van (Nederlandse) taalcursussen aan nieuwkomers in Nederland;
⦁ het voorlichten van een organiseren van workshop en trainingen voor immigranten en het bewust te maken van hun positieve rol in de toekomst en hun economische en sociale capaciteit op te bouwen;
⦁ het verbeteren van de psychologische en sociale situatie van kinderen, jongeren en vrouwen door het opzetten van (educatieve) projecten binnen en buiten Nederland al dan niet in samenwerking met (inter)nationale organisaties,
⦁ het onderhouden van contact met andere organisatie en instellingen om samen te werken bij het bereiken van de doelen die de doelgroep van de stichting dienen;
⦁ het gebied van morele ondersteuning voor mensen met speciale behoeften;
⦁ het organiseren van bijeenkomsten, evenementen, festivals en projecten, zulks al dan niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden.

⦁ Vermogen

 1. Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
  a. opbrengsten van door de stichting georganiseerde activiteiten en projecten;
  b. subsidies en/of andersoortige (overheids)bijdragen;
  c. opbrengsten vanuit sponsoring;
  d. giften en donaties en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, waarbij erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  e. alle andere wettige baten.
 2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor
  continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Indien vermogen of bestanddelen daarvan krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking zijn verkregen, dan is het toegestaan het vermogen of bestanddelen daarvan in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan de uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden.
 3. De kosten van verwerving van gelden en de beheerskosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.
 4. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

  ⦁ Bestuurd,
  ⦁ Samenstelling:
  ⦁ Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal bestuurders van ten minste drie. Bestuurders kunnen geen familierechtelijke betrekking met elkaar hebben. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
  ⦁ Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Een bestuurder kan meerdere functies uitoefenen.
  ⦁ Voorzitter is de heer H. Abbas, woonachtig aan de Beveland 20 (2716 CP) te Zoetermeer;
  ⦁ Secretaris is mevrouw H. Alsaleh, woonachtig aan de Melisstokelaan 246, 2533 EE Den haag;
  ⦁ Penningmeester is de heer H. Abid., woonachtig aan het Uileboom 51A, 2511 VP Den haag.
  ⦁ Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed. Het bestuur kan aan bestuurders geen bezoldiging toekennen, doch wel vacatie- of presentiegeld, zulks voor zover dat niet bovenmatig is.

  4.2 Vergaderen
  Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
  4.3 Activiteiten
  Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
  ⦁ Het opzetten en begeleiden van projecten;
  ⦁ Het selecteren van bestemmingsdoeleinden;
  ⦁ Het neerzetten van evaluatie van projecten.
  4.4 Financiën:
  Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:
  ⦁ Jaarlijks een begroting opstellen;
  ⦁ Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren (wordt door een erkende administratiekantoor/ belastingadviseur verricht);
  ⦁ Beheren van de gelden;
  ⦁ Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.
  4.5 Beloningsbeleid bestuursleden:
  De bestuursleden ontvangen alleen gemaakte reis- en overige kosten maar geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
  4.6 Beloningsbeleid van werknemers/vrijwilligers:
  De stichting zal gebruik maken van vrijwilligers, wel worden de gemaakte reiskosten vergoed.
Show More

Related Articles

Back to top button
Close